Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
EXTRA-LABELS.pl

§ 1
Definicje

1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.extra-labels.pl,
2. Sprzedawca - Bumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 15, 40-079,e-mail: info@extra-labels.pl,  tel. 695 843 372, numer NIP: 635-10-19-784, KRS: 0000080024, REGON: 271220875, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 50.000,00 PLN w całości opłaconym,
3. Kupujący – każdy podmiot (niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych) będący stroną umowy sprzedaży zawartej w Sklepie,
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub zarobkową,
5. Użytkownik – Kupujący lub inna osoba, która założyła Konto Użytkownika w Sklepie lub wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera;
6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta dla odległość w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub przepisów z zakresu prawa konsumenckiego, zawarta na wynikających z Regulaminu warunkach między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu;
7. Regulamin – niniejszy regulamin (wraz z załącznikami), który określa warunki, zasady oraz sposób dokonywania Zakupów za pośrednictwem Sklepu, a także stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej przez Kupującego ze Sprzedającym.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.extra-labels.pl jest własnością Sprzedawcy i on go prowadzi.
2. Zawartość strony internetowej oraz jej wszystkie części składowe nie mogą być powielane i kopiowane zarówno w całości, jak i w części, bez zgody Sprzedawcy, a treść, elementy graficzne, rozwiązania informatyczne i inne są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem publicznej sieci internetowej, z ukierunkowaniem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumienia polskiego prawa.
4. Towary oraz ceny prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 k.c.).

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
a. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika,
b. umożliwienie złożenia jednorazowego zamówienia przez formularz (Szybkie Zakupy),
c. Newsletter oraz otrzymywanie ofert specjalnych.
przy czym umowy o świadczenie usług, o których mowa pod lit. a. i c. są zawierane na czas nieoznaczony, a usługa pod lit. b. wygasa z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia.
2. Sprzedawca zaleca następujące wymagania techniczne w celu nawiązania prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
3. Użytkownik ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Użytkownik ponosi ryzyko, konsekwencje oraz pełną odpowiedzialność z tytułu nieaktualizowania danych, podania danych niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, szanując przy tym dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu, w tym przy użyciu określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
5. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym (Konto Użytkownika, Newsletter), gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, w tym gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie nastąpi po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń skierowanym na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W takim wypadku umowa wygasa po upływie trzech dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
6. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym (Konto Użytkownika, Newsletter) w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
7. Umowa o świadczenie usług elektronicznych wygasa, jeśli Sprzedawca zaprzestanie świadczenia tych usług.

Konto Użytkownika

8. Użytkownik może dokonać swojej rejestracji poprzez utworzenie Konta Użytkownika. Konto takie ma na celu ułatwienie kolejnych zakupów, bowiem dane Użytkownika będą automatycznie wprowadzone do zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta.
9. W celu rejestracji Konta Użytkownika, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie następujących danych:
a. Imię,
b. Nazwisko,
c. Adres e-mail,
d. Hasło.
10. Założenie Konta Użytkownika wymaga podania wszystkich danych, o których mowa w pkt. 9. Jakikolwiek brak w tym zakresie uniemożliwia skuteczne założenie Konta i korzystanie związanych z tym korzyści.
11. Opcjonalnie można podać również:
a. Firmę przedsiębiorcy,
b. NIP,
c. REGON,
d. Adres strony internetowej.
12. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika można również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera lub ofert specjalnych.
13. Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
14. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem udostępnienia swojego Konta lub ujawnienia loginu i/lub hasła osobom trzecim, a także utraty loginu i /lub hasła, do czasu zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy i zablokowania Konta przez Sprzedawcę.
15. Użytkownik ma prawo usunąć Konto w każdym czasie (bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat), za wyjątkiem sytuacji gdy doszło już do zawarcia Umowy, wówczas usunięcie Konta może nastąpić dopiero po jej wykonaniu przez obie strony, chyba że Użytkownik odstąpi od Umowy przed jej wykonaniem. Usunięcie Konta następuje po zgłoszeniu Sprzedawcy odpowiedniego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szybkie Zakupy

16. Usługa Szybkich Zakupów pozwala na dokonywanie zakupów w Sklepie bez konieczności posiadania konta. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie Sklepu, który jest dostępny po dodaniu wszystkich produktów do koszyka i po przejściu do podsumowania zamówienia należy podać następujące dane:
a. Adres e-mail,
b. Imię,
c. Nazwisko,
d. Data urodzenia,
e. Adres dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),
f. Numer telefonu komórkowego.
17. Podanie wszystkich danych, wskazanych w pkt. poprzedzającym, jest konieczne, aby skutecznie złożyć zamówienie. Niepodanie wszystkich danych uniemożliwia zawarcie transakcji.
18. Dokonywanie zamówienia za pośrednictwem formularza Szybkiego Zamówienia nie daje pełnego dostępu i opcji (np. przeglądania historii zakupów oraz zapamiętywania danych Kupującego). Pełny dostęp do funkcji i usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu jest możliwy wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.

Newsletter oraz oferty specjalne

19. Użytkownik przy zakładaniu Konta Użytkownika lub w trakcie zamówienia poprzez formularz Szybkich Zakupów, może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera lub ofert specjalnych, a także obu tych usług jednocześnie.
20. Usługa Newslettera oraz przesyłania ofert specjalnych polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o aktualnych promocjach, przecenach, nowych produktach i innych zmianach. Usługa ta może być cykliczna, ale nie musi. Informacja tworzona jest i wysyłana według uznania Sprzedawcy.
21. Korzystanie z powyższych usług wymaga podania adresu poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z treścią Polityki prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
22. Na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w podany link aktywacyjny. Dopiero takie potwierdzenie subskrypcji spowoduje skuteczne dodanie adresu Użytkownika do bazy danych i umożliwi przesyłanie ofert.


§ 3
Zawieranie Umów

1. Kupujący przed rozpoczęciem procedury zamówienia ma prawo do negocjowania treści umowy ze Sprzedawcą. W wypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze negocjacji, zastosowanie ma Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość.
3. Podstawowymi warunkami realizacji zamówienia i zawarcia Umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności, przesłanie zamówienia oraz dokonanie płatności za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał sposób płatności przy odbiorze lub Sprzedawca w trybie indywidualnych negocjacji wyraził zgodę na zapłatę z odroczonym terminem płatności, w tej sytuacji do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą wysłania towaru do Kupującego. Przy składaniu zamówienia, Kupujący może skorzystać z kodów rabatowych.
4. Zamówienie może zostać złożone z poziomu Konta Użytkownika lub przy wykorzystaniu opcji Szybkich Zakupów.
5. Kupujący dodaje produkty do Koszyka, gdzie może sprawdzić i przeliczyć wartość zamówienia. Następnie przechodząc kolejne kroki wybiera sposób dostawy, sposób płatności, dokonuje zapłaty i zamówienie przesyłane jest do Sklepu.
6. Przyjęcie zamówienia jest automatycznie potwierdzane przez Sklep poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia oznacza, że zamówienie dotarło do Sklepu i o ile nie nastąpi kolejny kontakt pracownika Sklepu celem wyjaśnienia złożonego zamówienia (w szczególności celem potwierdzenia rodzaju, ilości i dostępności zamówionego towaru, należnej za ten towar ceny, bądź wyjaśnienia innych okoliczności), to oznacza również, że zamówienie zostało przekazane do realizacji. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w dniu jego złożenia lub najpóźniej do 2 dni roboczych po jego złożeniu.
7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych, a rozpoczyna się, o ile inne postanowienie Regulaminu nie stanowi inaczej:
a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze oraz przelewem z terminem odroczonym - po wysłaniu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
b. w przypadku płatności kartą kredytową/płatniczą - po pomyślnej autoryzacji karty i potwierdzeniu dokonania transakcji,
c. w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu kwoty zamówienia na rachunku Sklepu.
9. Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością towaru w magazynie Sklepu lub u producentów. W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).
10. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia, w szczególności jeśli:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym kart kredytowych;
b. nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
c. przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego;
d. przy opcji odbioru osobistego zamówiony towar nie zostanie odebrany w terminie 14 dni roboczych z siedziby Sprzedawcy;
e. nie jest możliwe dostarczenie towaru z uwagi na brak towaru u producenta.
11. Aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Produkty

12. Wszystkie oferowane produkty są nowe i fabrycznie zapakowane, chyba że co innego wynika z opisu produktu lub Regulaminu.
13. Materiały eksploatacyjne marki Extra-Labels są objęte gwarancją przez 1 rok.
14. Urządzenia i materiały eksploatacyjne innych marek i producentów (niż Extra-Labels) objęte są gwarancją tych producentów - więcej szczegółów na podstronie gwarancja.
15. Okres gwarancji produktów innych niż marki Extra-Labels wynosi co do zasady 12 miesięcy, chyba że w opisie produktu jest podany inny termin,
16. Punkty 12 - 15 nie dotyczą produktów, które są sprzedawane w kategorii używane - szczegóły na temat gwarancji i stanu tych produktów są każdorazowo zawarte w ich opisie,
17. Opisy produktów i szczegółowe dane techniczne pochodzą od producenta danych produktów, dokładamy wszelkich starań aby przedstawione w nim dane były rzetelne i sprawdzone, ale niniejszym wyłączamy odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem oferowanych produktów lub niezgodnością szczegółowych danych technicznych oraz opisami produktów na stronie internetowej www.extra-labels.pl, z jego rzeczywistymi właściwościami.
18. Zawartość strony internetowej Sklepu ulega ciągłej aktualizacji bez powiadomienia, zmiany na stronie nie mogą być podstawą do reklamacji. Obecność produktu na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z posiadaniem danego towaru w magazynie lub siedzibie Sklepu, w takim przypadku okres dostawy może się wydłużyć o okres oczekiwania na dostawę od producenta i może wynieść do 20 dni roboczych.
19. Status dostępności produktu powyżej "2 dni" wiąże się z koniecznością sprowadzenia danego towaru. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z zamówienia, po sprowadzeniu towaru od producenta, to zostanie obciążony kosztami logistycznymi tego sprowadzenia, na podstawie wystawianej faktury VAT.

Cena towaru

20. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej, wtedy ceny są podane w wartości netto bez podatku VAT, a do ceny podatek jest doliczony według stawki podatku obowiązującej w dniu zakupu. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki (transportu) do Kupującego lub na podany przez niego adres. Koszty transportu ponosi każdorazowo Kupujący chyba, że ustalono inaczej w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedawcą lub upoważnionym pracownikiem.
21. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep zobowiązuje się do poinformowania go niezwłocznie o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt uważa się za anulowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status: Wysłane.
22. Ceny mogą ulegać okresowym obniżkom na zasadach promocji:
a. "Promocja specjalna", która obowiązuje okresowo, i której zasady (w szczególności ceny produktów) będą ustalane na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie promocji;
b. „Promocja - Kody Rabatowe”, jest to promocja z wykorzystaniem jednorazowych kodów rabatowych wystawionych przez Sprzedawcę dla konkretnego Nabywcy, jeden kod rabatowy może być użyty tylko jednokrotnie, kody rabatowe nie łączą się, co oznacza, że do jednych zakupów można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Ponadto promocja ta obejmuje tylko wybrane produkty, wskazane przez sklep.
23. Kupujący może negocjować cenę towaru.
24. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeżeli część zamówionych produktów nie jest dostępna, a wolą Kupującego jest częściowa realizacja zamówienia, to faktura wystawiana jest stosownie do zrealizowanej w danym momencie części zamówienia.

Metody płatności

25. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. płatność przy odbiorze - Kupujący płaci za towar w siedzibie Sklepu lub należność pobiera kurier bądź listonosz w gotówce,
b. przelewem bankowym - przedpłata na podstawie faktury pro forma,
c. kartą kredytową/płatniczą lub e-przelewem. 
26. Szczegółowe informacje o płatnościach (zasadach ich dokonywania i dodatkowych opłatach) znajdują się na podstronie płatności, przy czym:
a. rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay,
b. przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na rachunek Bumerang Sp. z o.o. ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice w Nest Bank S.A. nr rachunku IBAN: 89 2530 0008 2100 1067 5126 0001.

Dostawa

27. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, zgodny z aktualnym cennikiem dostępnym na podstronie dostawy, dodatkowo informacja o kosztach przesyłki podawana jest każdorazowo podczas procedury zamówienia.
28. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem PPUP Poczty Polskiej oraz firm kurierskich InPost oraz Fedex. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm.
29. W chwili odbioru przesyłki Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Jeśli towar jest uszkodzony lub niekompletny Kupujący ma prawo spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny.

§ 4
Reklamacja towaru

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich Kupujących, chyba że z treści danego punktu jednoznacznie wynika, że dotyczy on wyłącznie Konsumentów.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
3. Jeśli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacja jest uważana za prawidłowo zgłoszoną, jeśli:
a. jest sporządzona na piśmie (pod rygorem nieważności) i została przesłana na adres  poczty elektronicznej Sprzedawcy lub adres jego siedziby; wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b. do reklamacji załączony jest reklamowany towar (przesłanie towaru odbywa się na koszt Kupującego);
c. do reklamacji załączony jest dowód zakupu (faktura); w przypadku Konsumentów dowodem zakupu mogą być również inne dokumenty takie jak paragon, potwierdzenie płatności, czy potwierdzenie odbioru towaru.
5. Reklamacja zgłoszona w sposób odmienny niż w punkcie poprzednim lub niezawierająca któregokolwiek elementu tam wymienionego, nie jest zgłoszona w sposób prawidłowy i nie będzie rozpatrywana.
6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Umowy zawartej z Konsumentem, prawidłowo zgłoszona reklamacja, co do której Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważana jest za uznaną zgodnie z żądaniem Konsumenta. Postanowienia tego nie stosuje się, gdy czas rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony zgodnie z pkt. 11 niniejszego paragrafu.
7. Sprzedawca może, ale nie musi, zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów dotyczących reklamacji. W takim wypadku termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od daty otrzymania przez Sprzedawcę żądanych dodatkowych danych lub dokumentów.
8. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Kupujący. Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji.
9. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt jest przekazywany Kupującemu osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sklepu w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy Nabywcy) lub Kupującego w przypadku, gdy wada produktu powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania itp. (z winy użytkownika), lub w przypadku, gdy podczas sprawdzania urządzenia w serwisie wada nie wystąpiła.
10. Konsument, oprócz naprawy towaru lub wymiany na towar wolny od wad, może również odstąpić od Umowy.
11. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Sklepu. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy lub producenta termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu nawet o 30 dni roboczych. Okres reklamacji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę. O konieczności przedłużenia terminu reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego w wiadomości mailowej lub telefonicznie.

§ 5
Prawo odstąpienia od Umowy (dla Konsumentów)

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od chwili odebrania towaru. Oświadczenie takie należy skierować na piśmie pod rygorem nieważności na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub adres jego siedziby. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpienia od Umowy dostępnego na stronie Sklepu (załącznik nr 2 Regulaminu).
2. W przypadku wyboru innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument ponosi koszty dodatkowe w postaci różnicy pomiędzy wybranym przez siebie sposobem dostawy, a najtańszym zwykłym sposobem dostawy oferowanym przez Sprzedawcę.
3. Konsument odsyła towar do Sprzedawcy na swój koszt.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. 
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
i. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
ii. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
iii. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
iv. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
v. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi również w innych przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania towaru.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta. W razie, gdy Konsument zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Odmowa podania numeru rachunku bankowego uniemożliwia Sprzedawcy zwrot pieniędzy.


§ 6
Zmiana Regulaminu

1. W zakresie istotnych postanowień Umowy, w stosunku do Umów zawartych Konsumentami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposób płatności i dostaw, zmian w funkcjonalności Sklepu, zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności.
2. W przypadku Umów zawartych z Kupującymi niebędącymi Konsumentami oraz w przypadku uzupełnienia lub zmiany Regulaminu niepowodującej zmian istotnych postanowień Umowy Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu siedmiu dni od ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte już Umowy.
5. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być dokonywane w każdym czasie.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu praw konsumenta.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Kupujący, a w szczególności Konsumenci, mają prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
4. Konsumenci uprawnieni są do skorzystania z pozasądowych procedur rozwiązania sporów przed polubownym sądem konsumenckim, mogą zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub Federacji Konsumentów, a także mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR, co polega na złożeniu skargi np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem Umów będą rozpatrywane (w zależności od wartości przedmiotu sporu) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach lub Sąd Okręgowy w Katowicach. Konsument ma prawo wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według zasad wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego/Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy tj. złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne, są chronione, jednak będą ujawniane Odbiorcom, tj. podmiotom, o których mowa w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Sklepu.
7. Z uwagi na ochronę danych osobowych Kupujących, będących osobami fizycznymi, przysługują im prawa określone przez powszechnie obowiązujące przepisy, o których szczegółowo mowa w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1 Wzór zgłoszenia reklamacyjnego: pobierz (do odczytania wymagany jest program Adobe Reader)

Załącznik nr 2 Wzór odstąpienia od umowy przez konsumenta: pobierz (do odczytania wymagany jest program Adobe Reader)

Poprzedni regulamin obowiązujący do dnia 28.11.2019 - pobierz (do odczytania wymagany jest program Adobe Reader)

Polityka prywatności - Informacje na temat plików cookies - przejdź